Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.

Obchodné podmienky

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Kompletné obchodné podmienky firmy František Jašurek-Autocentrum.

Platnosť obchodných podmienok

1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi firmou František Jašurek-Autocentrum, Cesta do Rudiny 3046/3a, 024 01, IČO: 35432608, zapísaná v ŽR vedenom Okresným úradom Žilina,č.504-11644, ďalej ako predávajúcim a kupujúcim, vznikajúce v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, na základe ktorej je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar a kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

2. Tieto obchodné podmienky sa stávajú súčasťou každej kúpnej zmluvy, ak sa predávajúci a kupujúci písomne nedohodnú inak. Ak je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená písomná kúpna alebo rámcová zmluva o dodávkach tovaru, majú tieto písomné zmluvy v prípade rozporu medzi ich ustanoveniami a ustanoveniami týchto obchodných podmienok, prednosť pred znením týchto obchodných podmienok.

3. Ak je kupujúci spotrebiteľom, vzťahujú sa na vzájomné práva a povinnosti medzi ním a predávajúcim tieto obchodné podmienky v najviac možnom rozsahu, tak aby boli zachované všetky práva spotrebiteľa v rozsahu požadovanom v Občianskom zákonníku.

4. Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01.01.2017.

Objednávka

1. Kupujúci objednáva tovar predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.amt-sk.sk (ďalej e-shopu), telefonicky alebo e-mailom. Kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu odsúhlasenia objednávky predávajúcim. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č.108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail, podnikateľ: fyzická alebo právnická osoba aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme u predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná. Objednávka je uzatvorená v okamihu jej odsúhlasenia predávajúcim.

Miesto plnenia a dodacie lehoty

1. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodne inak, je miestom plnenia z kúpnej zmluvy prevádzka alebo bydlisko kupujúceho. Ak má kupujúci viac prevádzok alebo bydlísk a ak sa nedohodnú strany inak, je miestom plnenia prevádzka alebo bydlisko najbližšie k predajnému miestu, kde bol tovar objednaný.

2. Predávajúci zabezpečuje rozvoz tovaru denne počas pracovných dní zo svojho predajného skladu. Ak je miestom plnenia podľa dohody strán prevádzka predávajúceho, je možné tovar spravidla odobrať ihneď. Ak je miestom plnenia prevádzka alebo bydlisko kupujúceho, je lehota dodania tovaru najneskôr do 72 hodín od okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy, prípadne od okamihu uskutočnenia objednávky. Toto neplatí, ak objednávaný tovar nie je skladom. Vtedy predávajúci informuje kupujúceho o najbližšom možnom termíne dodania. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom a nie sú k dispozícii ani u dodávateľov, môže byť dodacia lehota dlhšia.

Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmien cien v nadväznosti na zmeny cien dodávateľov alebo opatrení štátu ovplyvňujúcich výšku predajných cien.

2. Z maloobchodných cien poskytuje predávajúci registrovaným zákazníkom (autoservisom a predajniam náhradných dielov) po predložení živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra zľavu. Prípadné zľavy sú poskytované na základe dosiahnutého obratu.

3. Za dodaný tovar je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu určenú podľa cenníka platného v dobe uzatvorenia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa obidve strany výslovne nedohodli inak. Kupujúci uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

4. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, a to: 1. vlastnou dopravou  2. kuriérom (zasielateľskou spoločnosťou)

5.Cena prepravy kuriérom je 6 Eur a cena dobierky je 1,50 Eur.

6. Predávajúci je povinný tovar zabaliť alebo zabezpečiť pre prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý. Balné je zahrnuté v kúpnej cene.

Splatnosť kúpnej ceny

1. Kúpna cena je splatná v okamihu dodania tovaru kupujúcemu a to v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, ktorý je uvedený na faktúre / dodacom liste.

2. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky kúpnej ceny za každý kalendárny deň z omeškania.

3. Svoj súhlas s Obchodnými podmienkami potvrdzuje kupujúci podpisom faktúry / dodacieho listu ohľadom dodaného tovaru.

Preberanie tovaru

1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke.

2. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

3. Svojím podpisom na faktúre/dodacom liste potvrdzuje kupujúci prevzatie tovaru. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho až dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci je oprávnený vrátiť predávajúcemu nepoužitý, kompletný a nepoškodený tovar, ktorý je v pôvodnom nepoškodenom obale, ak predloží predávajúcemu originál faktúry / dodacieho listu podpísaný kupujúcim a to v lehote do 7 dní od dátumu dodania spolu s riadne vyplneným tlačivom Žiadosť o vrátenie tovaru. Ak vráti kupujúci tovar v lehote do 7 kalendárnych dní od dátumu dodania tovaru, vzniká mu nárok na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny vo výške 100 %. Predávajúci má právo odmietnuť prijatie vráteného tovaru, ktorý nie je súčasťou jeho obvyklého sortimentu a ktorý obstaral na žiadosť kupujúceho alebo, ktorý je v ponuke predávajúceho označený ako nevratný.

2. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia sa späť kupujúcemu.

3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom.

4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch: 1. ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho (preprava tovaru) 2. ak ide o dodávku tovaru, ktorý nie je súčasťou obvyklého sortimentu predávajúceho

5. V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 10% z fakturovanej peňažnej čiastky.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) ak:

   1. tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

   2. zmenila sa cena dodávateľa tovaru

   3. vystavená cena tovaru bola chybná.

Záruka a reklamácia tovaru

1. Na tovar je poskytovaná záručná lehota 24 mesiacov, ktorá začína plynúť v okamihu dodania tovaru. Akékoľvek reklamácie sa riadia Reklamačným poriadkom firmy František Jašurek-Autocentrum a Obchodného prípadne Občianskeho zákonníka. Reklamovaný tovar je prijímaný na predajnom mieste predávajúceho a to iba v záručnej lehote a len kompletný s riadne vyplneným reklamačným protokolom a nákupným dokladom. Predávajúci vybaví reklamáciu na mieste, v odôvodnených prípadoch do 30 dní. Ak nie je možné reklamáciu posúdiť reklamačným technikom spoločnosti, bude reklamovaný tovar zaslaný na posúdenie k výrobcovi. V takomto prípade bude kupujúci informovaný o možnom predĺžení reklamačnej lehoty.

2. Záruka sa nevzťahuje a predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré mohol kupujúci zistiť pri prehliadke tovaru podľa článku 6.2. Obchodných podmienok bezprostredne po dodaní tovaru.

3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním. Záruka sa nevzťahuje na spotrebný tovar (el. materiál - žiarovky, poistky, elektro časti).

4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácii sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

Zálohy na kúpnu cenu

1. Predávajúci môže pri prijatí objednávky na tovar, ktorý je nutné špeciálne objednať u dodávateľa predávajúceho, požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na kúpnu cenu do výšky 50% konečnej kúpnej ceny.

Ochrana osobných údajov

1. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy výslovne súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje boli predávajúcim zhromažďované, archivované a používané (a to i za pomoci elektronických informačných systémov) pre účely uľahčenia objednávky kupujúceho a účely informovania o nových službách a produktoch predávajúceho a rozosielaní reklamných materiálov predávajúceho. Osobné údaje budú sprístupnené iba obchodným zástupcom a zmluvným partnerom, ktorí zaisťujú pre predávajúceho splnenie záväzkov z kúpnych zmlúv. Kupujúci berie na vedomie, že tento súhlas s vyššie uvedeným spracovaním jeho osobných údajov je plne dobrovoľný, že mu na požiadanie bude umožnený prístup k takto zhromaždeným osobným údajom a že je oprávnený od predávajúceho žiadať prípadne opravu alebo likvidáciu nesprávne alebo neoprávnene spracovaných osobných údajov alebo vysvetlenie ohľadom jeho spracovania. Kupujúci súhlasí taktiež s tým, že mu môže byť ponúkaná / zasielaná marketingová reklama predávajúceho i prostredníctvom sietí alebo služieb elektronických komunikácií.

2. Osobné údaje môže kupujúci kedykoľvek aktualizovať, a to zaslaním aktuálnych osobných údajov e-mailom na adresu predajného miesta.

3. Spracovanie údajov sa riadi platnou legislatívou Slovenskej republiky.

Záverečné ustanovenia

1. Bez ohľadu na ostané ustanovenia, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

2. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku: telefonickú, faxovú, (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

4. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

O nás

František Jašurek – AUTOCENTRUM

Cesta do Rudiny 3046/3a 

Kysucké Nové Mesto 024 01

+421 944 350 321

+421 902 854 147

amt@amt-sk.sk

  

Otváracie hodiny

Pondelok- piatok 8:00-17:00

Obedná prestávka : 12:00- 13:00    

© 2016 František Jašurek – AUTOCENTRUM. Všetky práva vyhradené. Vytvorené spoločnosťou DMcomputer, s.r.o.

Hľadať