Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

REKLAMÁCIE
Reklamačný poriadok spoločnosti František Jašurek - Autocentrum:
František Jašurek - Autocentrum, Cesta do Rudiny 3046/3a, 02401 Kysucké Nové Mesto, www.amt-sk.sk
IČO: 35432608

Reklamačný poriadok (*.odt - LibreOffice)

Reklamačný poriadok (*.pdf)

Reklamačný záznam (*.odt - LibreOffice)

Reklamačný záznam (*.pdf)


1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob, akým možno uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného u predávajúceho, t.j. spoločnosti František Jašurek - Autocentrum na základe spotrebiteľskej zmluvy.

2. Termín „kupujúci“ označuje spotrebiteľa. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a ktorý kúpil alebo objednal u predávajúceho alebo prostredníctvom e-shopu predávajúceho určitý výrobok v zmysle definície §2 písm. f/ ZoOS (ďalej len „výrobok“) alebo službu v zmysle definície §2 písm. i/ ZoOS (ďalej len „služba“). Pojem „tovar“ na účely tohto Reklamačného poriadku označuje výrobok a/alebo službu. Termín „predávajúci“ používaný v tomto Reklamačnom poriadku označuje spoločnosť František Jašurek - Autocentrum. Predávajúci je dodávateľom v zmysle definície §2 písm. e/ ZoOS.
3. Na právne vzťahy uzatvorené medzi predávajúcim na jednej strane a fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy s predávajúcim koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, alebo právnickou osobou, sa vzťahuje právna úprava zodpovednosti za vadyobsiahnutá v zákone č 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení.
4. V zmysle ust. §18 ods. 1 Zákona je predávajúci je povinný kupujúceho riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi; za účelom splnenia dikcie citovaného zákonného ustanovenia je tento Reklamačný poriadok:
- viditeľne umiestnený v sídle predávajúceho, kde sa kupujúcemu predávajú alebo poskytujú tovary ,
- viditeľne umiestnený v prevádzke predávajúceho, v ktorej sa kupujúcemu predávajú alebo
poskytujú tovary, ZoOS - Zákon č,. 250/2007 Z. z.o ochrane spotrebiteľa je v tlačenej forme dostupný kupujúcemu na predajnom pulte alebo pri pokladni v sídle predávajúceho alebo v prevádzke predávajúceho, v ktorej sa kupujúcemu predávajú alebo poskytujú tovary.
5. Uzavretím kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim alebo uzavretím zmluvy o dielo medzi predávajúcim a kupujúcim pristupuje kupujúci k podmienkam uvedeným v tomto Reklamačnom poriadku.
6. Záručná doba pre kupujúceho (spotrebiteľa i podnikajúcu osobu) činí v prípade nového tovaru 24 (dvadsaťštyri) mesiacov od dátumu predaja, ak nie je priamo výrobcom poskytnutá záručná doba dlhšia. V prípade tovaru s obmedzenou životnosťou, ktoré sa tzv. spotrebúvajú, ako sú batériové zdroje, svetelné zdroje a pod, je záručná doba ohľadne ich spotrebovaní poskytovaná v rozsahu pokynov výrobcu, maximálne 6 (šesť) mesiacov. Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr posledný deň záručnej doby.

7. Zodpovednosť za vady:

7.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný alebo dodaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je oprávnený si tovar pred prevzatím prezrieť.
7.2. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

7.3. Ak nejde o veci použité, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Občianskeho  zákonníka, pokiaľ predávajúci v doklade potvrdzujúcom prevzatie veci nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby. Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra alebo dodací list, pokiaľ predávajúci na nich vyznačí
dĺžku trvania záručnej doby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje najmä na:
7.4.1. vady a poškodenia tovaru spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením tovaru a jeho komponentov, vrátane náhodného;
7.4.2. vady a poškodenia tovaru spôsobené znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby;
7.4.3. vady a poškodenia tovaru spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa;
7.4.4. vady a poškodenia tovaru spôsobené násilným poškodením tovaru;
7.4.5. vady a poškodenia tovaru spôsobené nedodržaním zásad používania tovaru;
7.4.6. tovar, u ktorého vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba;
7.4.7. vady a poškodenia tovaru spôsobené použitím iných komponentov, než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom alebo dodávateľom;
7.4.8. vady a poškodenia tovaru, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel;
7.4.9. vady a poškodenia tovaru, ktoré si kupujúci spôsobil sám alebo ktoré boli spôsobené neodbornou montážou tovaru.
7.4.10 vady a poškodenia tovaru spôsobené použitím iných postupov ako udáva výrobca vozidla na ktoré je diel montovaný a pre ktorý je určený
7.4.11 vady a poškodenia spôsobené montážou dielu na vozidlo, na ktoré nie je určený;
7.4.12 vady a poškodenia spôsobené nesprávnymi prevádzkovými podmienkami. Napr. ak je batéria neustále vybíjaná a málo nabíjaná (hlavne u automobilov, ktoré málo jazdia);
8. Uplatnenie zodpovednosti za vady (reklamácia):
8.1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú priamo u predávajúceho alebo v prevádzke, v ktorej bol tovar kúpený. V zmysle ZoOS však môže kupujúci uplatniť reklamáciu aj v torejkoľvek inej prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. V prevádzkarni a u určenej osoby musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.
8.2. Pri reklamácii je potrebné doložiť:
* záručný list (ak bol vydaný)
* doklad o kúpe tovaru.
8.3. V zmysle ZoOS je predávajúci povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Za účelom splnenia tejto zákonnej povinnosti osoba, ktorá uplatňuje nároky z vád (t.j. uplatňuje reklamáciu), vyplní spolu s povereným zamestnancom predávajúceho alebo určenej osoby, ktorý vybavuje reklamácie reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadnú vec predávajúcemu. V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie je predávajúci povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
9. Spôsob vybavenia reklamácie:
9.1. Vybavením reklamácie a v zmysle ust. §2 písm. m/ ZoOS rozumie: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
9.2. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu (§622 a 623 Občianskeho zákonníka); na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
9.3. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola takáto vada bezplatne, včas a riadne odstránená.
9.4. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezávadnú.
9.5. Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má vadu, ktorá je neodstrániteľná, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
9.6. Tie isté práva ako sú uvedené v bode 9.5. prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej vady ani po tretej oprave vec riadne užívať.
9.7. Tie isté práva ako sú uvedené v bode 9.5. prislúchajú kupujúcemu v prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
9.8. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s dborným posúdením. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.
9.9. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení neskorších predpisov.
10. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 10.07.2014 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti súvisiace s vybavovaním reklamácií a zárukou na tovar.

Nesplnením vyššie uvedených reklamačných podmienok kupujúci ohrozuje kvalitu a časový priebeh reklamačného konania.

V KNM 01.08.2017

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Autocentru František Jašurek, IČO:35432608 sa riadi pri Spracovaní INFORMÁCIÍ o zákazníkoch platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Všetky informácie o zákazníkoch slúžia výhradne pre internú potrebu spoločnosti, Bez nevyhnutného kontaktu a údajov o adrese, ktoré sú v prípade DOPRAVY tovaru odovzdávané prepravným spoločnostiam.

Čo zhromažďujeme?

Informácie zhromažďuje amt-sk.sk a softvér pohoda do fakturačných formulárov. Povinnými údajmi sú Meno a Priezvisko Alebo spoločnosť, e-mail, telefón, ulica, PSČ a mesto. V prihlásených užívateľov takisto zaznamenávame nákupnú históriu.

Ako možno manipulovať s osobnými údajmi?

Osobné údaje o zákazníkoch zhromažďujeme po dobu ich Spracovania.
Zákazník môže svoje údaje ľahko meniť po prihlásení na stránkach www.amt-sk.sk.
Osobné údaje je možné vymazať z databázy spoločnosti.
Zasielajte žiadosti písané na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,sk.

Prečo tieto údaje používame?

Potrebujeme poznať adresu a údaje kde máme tovar dopraviť, kontaktovať vás v prípade doplňujúcich otázok alebo Vám poradiť,
zaslať ponuku či odporučiť naše produkty. Uľahčujú nám komunikáciu so zákazníkmi.

Cookies
Cookies používame iba k zabezpečeniu chodu eshopu, iným spôsobom ich nespracúvame.
V súlade so smernicami EÚ VKS vás preto  na našich stránkach nemusíme obťažovať s požiadavkou na súhlas s ich využívaním.

Spracovávatelia údajov:

Autocentrum František Jašurek, Cesta do Rudiny 3046/3a, IČO: 35432608, DIČ DPH: SK1042954077

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Kompletné obchodné podmienky firmy František Jašurek-Autocentrum.

Platnosť obchodných podmienok

1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi firmou František Jašurek-Autocentrum, Cesta do Rudiny 3046/3a, 024 01, IČO: 35432608, zapísaná v ŽR vedenom Okresným úradom Žilina,č.504-11644, ďalej ako predávajúcim a kupujúcim, vznikajúce v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, na základe ktorej je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar a kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

2. Tieto obchodné podmienky sa stávajú súčasťou každej kúpnej zmluvy, ak sa predávajúci a kupujúci písomne nedohodnú inak. Ak je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená písomná kúpna alebo rámcová zmluva o dodávkach tovaru, majú tieto písomné zmluvy v prípade rozporu medzi ich ustanoveniami a ustanoveniami týchto obchodných podmienok, prednosť pred znením týchto obchodných podmienok.

3. Ak je kupujúci spotrebiteľom, vzťahujú sa na vzájomné práva a povinnosti medzi ním a predávajúcim tieto obchodné podmienky v najviac možnom rozsahu, tak aby boli zachované všetky práva spotrebiteľa v rozsahu požadovanom v Občianskom zákonníku.

4. Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01.01.2017.

Objednávka

1. Kupujúci objednáva tovar predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.amt-sk.sk (ďalej e-shopu), telefonicky alebo e-mailom. Kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu odsúhlasenia objednávky predávajúcim. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č.108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail, podnikateľ: fyzická alebo právnická osoba aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme u predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná. Objednávka je uzatvorená v okamihu jej odsúhlasenia predávajúcim.

Miesto plnenia a dodacie lehoty

1. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodne inak, je miestom plnenia z kúpnej zmluvy prevádzka alebo bydlisko kupujúceho. Ak má kupujúci viac prevádzok alebo bydlísk a ak sa nedohodnú strany inak, je miestom plnenia prevádzka alebo bydlisko najbližšie k predajnému miestu, kde bol tovar objednaný.

2. Predávajúci zabezpečuje rozvoz tovaru denne počas pracovných dní zo svojho predajného skladu. Ak je miestom plnenia podľa dohody strán prevádzka predávajúceho, je možné tovar spravidla odobrať ihneď. Ak je miestom plnenia prevádzka alebo bydlisko kupujúceho, je lehota dodania tovaru najneskôr do 72 hodín od okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy, prípadne od okamihu uskutočnenia objednávky. Toto neplatí, ak objednávaný tovar nie je skladom. Vtedy predávajúci informuje kupujúceho o najbližšom možnom termíne dodania. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom a nie sú k dispozícii ani u dodávateľov, môže byť dodacia lehota dlhšia.

Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmien cien v nadväznosti na zmeny cien dodávateľov alebo opatrení štátu ovplyvňujúcich výšku predajných cien.

2. Z maloobchodných cien poskytuje predávajúci registrovaným zákazníkom (autoservisom a predajniam náhradných dielov) po predložení živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra zľavu. Prípadné zľavy sú poskytované na základe dosiahnutého obratu.

3. Za dodaný tovar je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu určenú podľa cenníka platného v dobe uzatvorenia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa obidve strany výslovne nedohodli inak. Kupujúci uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

4. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, a to: 1. vlastnou dopravou  2. kuriérom (zasielateľskou spoločnosťou)

5.Cena prepravy kuriérom je 6 Eur a cena dobierky je 1,50 Eur.

6. Predávajúci je povinný tovar zabaliť alebo zabezpečiť pre prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý. Balné je zahrnuté v kúpnej cene.

Splatnosť kúpnej ceny

1. Kúpna cena je splatná v okamihu dodania tovaru kupujúcemu a to v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, ktorý je uvedený na faktúre / dodacom liste.

2. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky kúpnej ceny za každý kalendárny deň z omeškania.

3. Svoj súhlas s Obchodnými podmienkami potvrdzuje kupujúci podpisom faktúry / dodacieho listu ohľadom dodaného tovaru.

Preberanie tovaru

1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke.

2. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

3. Svojím podpisom na faktúre/dodacom liste potvrdzuje kupujúci prevzatie tovaru. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho až dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci je oprávnený vrátiť predávajúcemu nepoužitý, kompletný a nepoškodený tovar, ktorý je v pôvodnom nepoškodenom obale, ak predloží predávajúcemu originál faktúry / dodacieho listu podpísaný kupujúcim a to v lehote do 7 dní od dátumu dodania spolu s riadne vyplneným tlačivom Žiadosť o vrátenie tovaru. Ak vráti kupujúci tovar v lehote do 7 kalendárnych dní od dátumu dodania tovaru, vzniká mu nárok na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny vo výške 100 %. Predávajúci má právo odmietnuť prijatie vráteného tovaru, ktorý nie je súčasťou jeho obvyklého sortimentu a ktorý obstaral na žiadosť kupujúceho alebo, ktorý je v ponuke predávajúceho označený ako nevratný.

2. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia sa späť kupujúcemu.

3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom.

4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch: 1. ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho (preprava tovaru) 2. ak ide o dodávku tovaru, ktorý nie je súčasťou obvyklého sortimentu predávajúceho

5. V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 10% z fakturovanej peňažnej čiastky.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) ak:

   1. tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

   2. zmenila sa cena dodávateľa tovaru

   3. vystavená cena tovaru bola chybná.

Záruka a reklamácia tovaru

1. Na tovar je poskytovaná záručná lehota 24 mesiacov, ktorá začína plynúť v okamihu dodania tovaru. Akékoľvek reklamácie sa riadia Reklamačným poriadkom firmy František Jašurek-Autocentrum a Obchodného prípadne Občianskeho zákonníka. Reklamovaný tovar je prijímaný na predajnom mieste predávajúceho a to iba v záručnej lehote a len kompletný s riadne vyplneným reklamačným protokolom a nákupným dokladom. Predávajúci vybaví reklamáciu na mieste, v odôvodnených prípadoch do 30 dní. Ak nie je možné reklamáciu posúdiť reklamačným technikom spoločnosti, bude reklamovaný tovar zaslaný na posúdenie k výrobcovi. V takomto prípade bude kupujúci informovaný o možnom predĺžení reklamačnej lehoty.

2. Záruka sa nevzťahuje a predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré mohol kupujúci zistiť pri prehliadke tovaru podľa článku 6.2. Obchodných podmienok bezprostredne po dodaní tovaru.

3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním. Záruka sa nevzťahuje na spotrebný tovar (el. materiál - žiarovky, poistky, elektro časti).

4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácii sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

Zálohy na kúpnu cenu

1. Predávajúci môže pri prijatí objednávky na tovar, ktorý je nutné špeciálne objednať u dodávateľa predávajúceho, požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na kúpnu cenu do výšky 50% konečnej kúpnej ceny.

Ochrana osobných údajov

1. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy výslovne súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje boli predávajúcim zhromažďované, archivované a používané (a to i za pomoci elektronických informačných systémov) pre účely uľahčenia objednávky kupujúceho a účely informovania o nových službách a produktoch predávajúceho a rozosielaní reklamných materiálov predávajúceho. Osobné údaje budú sprístupnené iba obchodným zástupcom a zmluvným partnerom, ktorí zaisťujú pre predávajúceho splnenie záväzkov z kúpnych zmlúv. Kupujúci berie na vedomie, že tento súhlas s vyššie uvedeným spracovaním jeho osobných údajov je plne dobrovoľný, že mu na požiadanie bude umožnený prístup k takto zhromaždeným osobným údajom a že je oprávnený od predávajúceho žiadať prípadne opravu alebo likvidáciu nesprávne alebo neoprávnene spracovaných osobných údajov alebo vysvetlenie ohľadom jeho spracovania. Kupujúci súhlasí taktiež s tým, že mu môže byť ponúkaná / zasielaná marketingová reklama predávajúceho i prostredníctvom sietí alebo služieb elektronických komunikácií.

2. Osobné údaje môže kupujúci kedykoľvek aktualizovať, a to zaslaním aktuálnych osobných údajov e-mailom na adresu predajného miesta.

3. Spracovanie údajov sa riadi platnou legislatívou Slovenskej republiky.

Záverečné ustanovenia

1. Bez ohľadu na ostané ustanovenia, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

2. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku: telefonickú, faxovú, (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

4. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

O nás

František Jašurek – AUTOCENTRUM

Cesta do Rudiny 3046/3a 

Kysucké Nové Mesto 024 01

+421 944 350 321

+421 902 854 147

amt@amt-sk.sk

  

Otváracie hodiny

Pondelok- piatok 8:00-17:00

Obedná prestávka : 12:00- 13:00    

© 2016 František Jašurek – AUTOCENTRUM. Všetky práva vyhradené. Vytvorené spoločnosťou DMcomputer, s.r.o.

Hľadať